Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

operatør

Program 22. november – dag 1

Med forbehold om endringer.

08:00 – 09:00
Registrering – kaffe og te 

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

 

09:00 – 09:05
Åpning av den 19.  Operatørkonferansen

Ved Ulf Rosenberg og Helge Keilen

09:05 – 09:30
Rystad Energy – Rikets tilstand

Håvar Blakset – Senior Partner and head of E&P

Som vanlig gir Rystad Energy en bred oversikt over “rikets tilstand” når det gjelder status og fremtidsutsikter for de ulike operatørene på norsk sokkel.

09:30 – 09:55
ConocoPhillips

Jan-Arne Johansen -General Manager Operated Assets Europe, ConocoPhillips.

ConocoPhillips er et av de største utenlandske operatørselskapene på norsk sokkel med rundt 1800 ansatte. Selskapet hadde i 2020 en samlet produksjon (netto) per døgn på 127.000 fat oljeekvivalenter, inkludert produksjon fra felter operert av partnerselskaper. ConocoPhillips har en sterk posisjon i store felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for feltene i Ekofisk-området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i Norge. Selskapet har også eierandeler i feltene Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Aasta Hansteen og Alvheim. ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på påviste reserver og produksjon av olje og gass.

09:55 – 10:20
Equinor

Marianne M. Bjelland – Vice President Johan Sverdrup & Martin Linge områder, Equinor.

Equinor er giganten på norsk sokkel og en betydelig internasjonal aktør. Selskapet står for 70 prosent av olje- og gassproduksjon, er nordens største selskap, en av verdens største operatører til havs og nest største eksportør av gass til Europa. Selskapet er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner og har en omfattende lete- og utbyggingsportefølje. Formålet er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet med en portefølje som inkluderer fornybar energi og lavkarbonløsninger inkludert karbonfangst og hydrogen. Ambisjonen er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter hver dag, leverer fornybar kraft til 1 million europeiske hjem og har 21.000 ansatte i 30 land.

10:20 – 10:50
Pause
Møt bedrifter i utstillerområdet for nettverksbygging og mingling.

 

10:50 – 11:15
Aker BP

Paula Doyle – Chief Digital Officer

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er selskapet et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Etter fusjonen med Lundin i Norge er Aker BP operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. Målet er å utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten med 50 prosent utslippsreduksjon i 2030 og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene de øvrige Aker-selskapene har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet. En rekke utbyggingsprosjekter er underveis, største er Noaka-området.  

11:15 – 11:40
Petoro

Kjell Morisbak Lund – Direktør for lisens og oppfølging, Petoro

Petoro AS forvalter den norske stats andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg, gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). De fem største bidragsyterne til inntektene er Troll, Ormen Lange, Johan Sverdrup, Åsgard og Oseberg. SDØE-porteføljen bidro med 1,3 milliarder til den norske velferdsstaten hver eneste dag i første halvår av 2022.

11:40 – 12:05
Sval Energi

Nikolai Lyngø – CEO Sval Energi

Sval Energi er et privateid norsk energiselskap. Støttet av den ledende energiinvestoren HitecVision bygger Sval Energi en sterk portefølje som kombinerer olje- og gassressurser med verdikjeder for avkarbonisering. Sval Energi har som mål å være en stor norsk aktør i norsk energisektor. Selskapet overtok nylig Spirit Energy og Suncor i Norge, samt kjøp av andeler i Martin Linge og Ekofisk-området. Selskapet har 170 ansatte, en daglig produksjon på 80.000 fat, andeler i 16 produserende felt og er operatør for feltene Oda og Vale.

12:05 – 12:30
TotalEnergies

Phil Cunningham – Managing Director and Country Chair

TotalEnergies er et av verdens største brede energiselskap med aktivitet i mer enn 130 land og over 100.000 ansatte. Selskapet startet sin aktivitet på norsk sokkel i 1965 og har i dag en omfattende portefølje med andeler i viktige verdiskapende felt som Johan Sverdrup, Ekofisk, Troll og Snøhvit. TotalEnergies er blant de største produsentene på norsk sokkel med 220.000 boe/d. Som bredt energiselskap er TotalEnergies også ledende innenfor havvind hvor selskapet er klar til å søke konsesjoner i Norge gjennom konsortiet Skjoldblad. TotalEnergies har som ambisjon å nå netto null utslipp innen 2050. I tillegg til energiproduksjon tilbyr selskapet transport og lagring av CO2 i Norge gjennom Northern Lights.

12:30 – 13:30
Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

 

13:30 – 13:55
Norske Shell

Claire Richardson-Dissel, teknisk direktør, Norske Shell

Shell opererer Norges nest største gassfelt; Ormen Lange, hvor man nå øker utvinninene med havbunnskompresjon. Shell er tjenesteyter for gassanlegget på Nyhamna – der Gassco er operatør. I tillegg er Shell operatør for to nedstengte felt i oppryddingsfase; Knarr og Gaupe, og medeier i mange andre produksjonslisenser.  Operatøroppgavene omfatter også Linnorm-funnet i Norskehavet som vurderes bygd ut. Shell inngår også i konsortium som for å søke havvind-konsesjoner i Norge, og har en andel i fullskala karbonfangst og lagring-prosjektet Northern Lights.

13:55 – 14:20
Wintershall DEA Norge

Michael Zechner, Managing director Wintershall DEA Norge

Wintershall Dea har ambisjon om å nå en daglig produksjon på 200.000 fatpå norsk sokkel, der selskapet er operatør for feltene Nova, Vega, Maria og Dvalin. 
Ellers har Wintershall DEA en omfattende partneroperert portefølje, og nylig letesuksess inkluderer funnen Bergknapp og Dvalin Nord. Selskapet satser sammen med Equinor på å utvikle en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS) med mål å knytte selskap som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder i Norge. Nylig ble selskapet tildelt operatørskap for sin første karbonlagringslisens, Luna 120 km vest av Bergen.

14:20 – 14:55
Repsol

Vidar Nedrebø – Managing director Repsol Norge

Repsol er et verdensledende multienergiselskap som har virksomhet over hele verden, med hovedkontor i Madrid. Organisasjonen bak Repsol Norge AS i Stavanger har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003. Repsol produserer rundt 30.000 fat per dag fra norsk sokkel. Selskapet er operatør for Yme, Blane og Rev, samt Gyda som nå er stengt ned, og har eierinteresser i en rekke andre felt som Gudrun, Veslefrikk, Visund, Mikkel, Huldra og Tambar Øst.

14:55 – 15:05
Rundebordsdiskusjoner

 

15:05 – 15:30
Pause

 

 

15:30 – 15:55
Vår Energi

Jan Seglem – VP Operations Balder Area

Vår Energi er børsnotert med HitecVision og italienske Eni som største eiere. Selskapet skal være et av de ledende selskapene på norsk sokkel med mål om over 350 000 fat i daglig produksjon ved utgangen av 2025. Vår Energi opererer fire felt på norsk sokkel – Goliat, Marulk, Balder og Ringhorne – lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dermed operatør for olje- og gassproduksjon langs store deler av sokkelen. For nordsjøfeltene pågår nå et omfattende oppgraderingsprosjekt med tanke på forlenget liv og nye muligheter. I den omfattende partneropererte porteføljen inngår felt som Johan Castsberg, Åsgard, Kristin, Ormen Lange, Heidrun, Snorre, Statfjord, Sleipner og Ekofisk.

15:55 – 16:20
Neptune Energy

Martin Borthne – Director of Operations in Norway

Neptune Energy er et uavhengig lete- og produksjonsselskap med fokus på Nordsjøen, Nord-Afrika og Sørøst-Asia.  I Norge er Neptune operatør for Gjøa-feltet og med det tilknyttede Duva-feltet. Letesuksessen rundt Gjøa fortsetter, med funnene Ofelia og Hamlet. I 2020 gjorde selskapet Dugong-funnet, som også vurderes for utvikling.  Fenja-feltet i Norskehavet er under utbygging.  Neptune er partner i feltene Bauge (under utvikling), Brage, Draugen, Fram, Gudrun, Hyme, Ivar Aasen, Njord og Snøhvit. I tillegg har Horisont Energi og Neptune signert en intensjonsavtale om å utvikle et nytt karbonfangst og -lagringsprosjekt (CCS) i Norge med navnet «Errai».

16:20 – 16:30
Oppsummering dag 1

Ulf Rosenberg

 

19:00 – 23:00
Konferansemiddag

 

Aperitiff – utstillerområdet (19.00-20.00)

Festmiddag med underholdning (20.00-23.00)

 

Program 23. november – dag 2

Med forbehold om endringer.

09:00 – 09:05
Innledning dag 2

Helge Keilen

 

09:05 – 09:30
Gassco

Alfred Skår Hansen Direktør for systemdrift

Gassco er et statlig selskap etablert for 20 år siden for å ha ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av eierne, både gassrørsystemet som er verdens mest omfattende offshore, samt landanlegg som Nyhamna, Kollsnes og Kårstø. Selskapet har 350 ansatte og hovedkontor på Karmøy og leverer opptid i verdensklasse. Gasseksporten målt i eksportverdi ble et solid rekordår i 2021 som følge av de høye gassprisene. 2021 står også for et av de høyeste årlige gassvolumene levert fra Norge, noensinne.

09:30- 09:55
Oljedirektoratet

Kalmar Ildstad – Direktør for lisensforvaltning

Oljedirektoratet  er  pådriver for å realisere ressurspotensialet på norsk sokkel,  og sikre at tidskritiske ressurser ikke går tapt. Hovedmålet er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, herunder hensyn til helse, miljø, sikkerhet.

09:55 – 10:20
OKEA

Tor Bjerkestrand  – SVP Operations

OKEA er et raskt voksende oljeselskap på norsk sokkel med visjon er å være ledende innen sikker og kostnadseffektiv feltutvikling og drift av mindre felt. I 2018 tok OKEA over operatørskapet for Draugen i Norskehavet med mål om å forlenge livet for feltet, hvor man nå også arbeider med utbygging av det nærliggende Hasselmus-funnet. Selskapet har også avtale med Wintershall Dea om å overta operatørskapet for Brage-feltet i Nordsjøen, og er ellers partner i feltene Gjøa, Nova, Ivar Aasen, og Yme under utbygging. I tillegg kommer en portefølje av lisenser i letefasen.

10:20 – 10:35
Rundebordsdiskusjoner

 

10:35 – 11:05
Pause

 

11:05 – 11:30
PGNiG

Jan Kåre Risbakk – Direktør for utvikling og drift, PGNiG

PGNiG Upstream Norway AS er eid av det største lete- og produksjonsselskapet i Polen, og skal sikre landet en stabil og diversifisert hydrokarbonproduksjon fra norsk sokkel, med gass transportert gjennom Baltic Pipe. Så langt har selskapet deltatt i boringen av femti lete- og produksjonsbrønner, noe som har ført til betydelige funn.  I 2021 kjøpte og fusjonerte selskapet med INEOS E&P Norge AS. PGNiG er partner i tretten produserende felt, og i syv funn i utviklingsfase.

11:30 – 11:55
OMV

Lars Drage, prosjektdirektør Iris Hades, OMV Norge.

OMV ble etablert i Norge i 2006. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte. Norsk sokkel er definert som et av OMV-gruppens hovedområder. Ved å være en del av et integrert olje- og gasselskap kan OMV (Norge) AS også utnytte synergiene med OMVs nedstrøms-, gass- og kraftvirksomhet i form av balansert energitilførsel til Europa. Dagens produksjon for OMV (Norge) AS kommer fra feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg. Selskapet arbeider i tillegg for å modne Iris Hades funnene, som nå blir Berling-feltet, i Norskehavet for fremtidig produksjon. Selskapet gjorde også nylig funn i Oswig-brønnen i Nordsjøen.

11:55 – 12:20
Northern Lights

Adm. direktør Børre Jacobsen.

Northern Lights utvikler en åpen og fleksibel infrastruktur for å transportere CO2 fra industriutslipp med skip til en mottaksterminal på Vestlandet for mellomlagring, før den transporteres i rørledning for permanent lagring i et geologisk reservoar 2600 meter under havbunnen. Driften er planlagt å starte i 2024. Anleggene er under bygging og vil gjøre det mulig for Northern Lights å tilby en sikker og pålitelig frakt- og lagringstjeneste for industriutslipp fra hele Europa. Med økt interesse fra industrisektorer i Europa, vil ytterligere frakt- og lagringskapasitet utvikles etter hvert som etterspørselen øker. Northern Lights JV DA er eid likt av Equinor, Shell og TotalEnergies.

12:20 – 12:45
Equinor FLX

Camilla Salthe, Senior Vice President FLX

Equinor er giganten på norsk sokkel og en betydelig internasjonal aktør. Selskapet står for 70 prosent av olje- og gassproduksjon, er nordens største selskap, en av verdens største operatører til havs og nest største eksportør av gass til Europa. Selskapet er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner og har en omfattende lete- og utbyggingsportefølje. Formålet er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet med en portefølje som inkluderer fornybar energi og lavkarbonløsninger inkludert karbonfangst og hydrogen. Ambisjonen er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter hver dag, leverer fornybar kraft til 1 million europeiske hjem og har 21.000 ansatte i 30 land.

12:45 – 12:55
Oppsummering Operatørkonferansen 2022

Ulf Rosenberg

 

 

12:55 – 13:55
Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

 

Operatørkonferansen 2022

Clarion Hotel Air – Stavanger

22. – 23. november

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@offshoremedia.no

Sponsor & utstilling